Erzurum Hınıs

Yorum Yaz Yorum Oku Tavsiye Et Sayfayı Yazdır

Yazar / Tarih : Şerif ÇELİK [21.11.2008 / 18:19:30]

EMEKLİ OLMA KOŞULLARI - BAĞ-KUR

SOSYAL GÜVENLİK YASALARINA GÖRE

EMEKLİ  OLMA  KOŞULLARI

BAĞ-KUR 
( örnek Açıklamalı)

( 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre)

 

SMMM. Şerif ÇELİK   21.11.2008

TAM AYLIK:

 

1-  4447 Sayılı Yasa’ya Göre  08. 09. 1999 Tarihinden Önce Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Kayıtlı  Çalışması Bulunanlar

 

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999)  itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

 

Bu kişiler 25 tam yıl sigorta primi ve 9000 gün sigortalılık şartlarına göre

 

2- 4447 Sayılı Yasa’ya Göre 08.09.1999 Tarihinden Sonra Sosyal Güvenlik Kurumlarına Kayıtlı Olarak İlk Kez Çalışmaya Başlayanlar ise;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduran ve 25 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara tam aylık bağlanır.

 

3- 4759 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE (23.05.2002) Kadın ise 20 TAM YIL, Erkek ise 25 TAM YIL Prim ödemiş olanlar  ve Prim ödeme sürelerini  Doldurmayanlar ,  prim ödeme sürelerinin   dolmasına;

 

 

Kadın ise 20, Erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin
dolmasına kalan süre  ( 23.05.2002 tarihi itibariyle)

Emeklilik Yaşı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2 tam yıl veya daha az

2 tam yıl veya daha az

40

44

3 tam yıl veya daha az

3 yıl 6 ay veya daha az

41

45

3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az

3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az

42

46

4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az

5 yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan veya daha az

43

47

5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az

6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az

44

48

6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az

45

49

7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az

9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az

46

50

8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az

11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az

47

51

9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az

12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az

48

52

10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az

14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az

49

53

11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az

15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az

50

54

12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az

17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az

51

55

13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az

18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az

52

56

14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az

20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az

53

57

15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az

21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl 

54

58

16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl

 

55

 

 

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

 

Tam aylıklarda; sigortalının yaşı geçiş süresindeki yaştan küçük ise Kanunda istenen hizmet süresi tamamlanıp en az geçiş süresindeki yaş beklenecek,

 

Sigortalının yaşı geçiş süresindeki yaştan büyük ise Kanunda istenen hizmet süresinin tamamlanması için gereken süre kadar beklenip o tarihteki yaşı, Esas alınır.

 

KISMİ AYLIK:

 

1-  4447 Sayılı Yasa’ya Göre  08. 09. 1999 Tarihinden Önce Sosyal Güvenlik Kurumlarına  Kayıtlı  Çalışması Bulunanlar

 

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999)  itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

 

Bu dönem için 15 tam yıl sigorta primi   5400 gün sigortalılık ve Kadın ise 50  Erkek ise 55 yaşını doldurmak ve talepte bulunmaları halinde kısmı yaşlılık aylığı bağlanır.

2- 4447 Sayılı Yasa’ya Göre 08.09.1999 Tarihinden Sonra Sosyal Güvenlik Kurumlarına Kayıtlı Olarak İlk Kez Çalışmaya Başlayanlar ise;

Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.

 

 

3- 4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE ( 01. 10. 1999 )   15 TAM YIL Prim ödeme süresi ile, Kadın ise 50,  Erkek ise 55 Yaşını  doldurmayanlar ,  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,

  

KISMİ AYLIK ŞARTLARI

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE
(01.10.1999 tarihi itibariyle)

ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ

ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI

KADIN

ERKEK

2-4 Yıl arasında olanlar

15 Yıl

51

56

4-6 Yıl arasında olanlar

15 Yıl

52

56

6-8 Yıl arasında olanlar

15 Yıl

53

57

8-10 Yıl arasında olanlar

15 Yıl

54

57

   10 Yıldan fazla olanlar

15 Yıl

56

58

 

Kısmi aylıklarda sigortalının hem hizmetinin hem de 1.10.1999 tarihindeki yaşının değerlendirilmesi gerekmekte olup, bunlardan hangisinde emekliliğin dolmasına gereken süre fazla ise o sürenin geçiş süresinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

MALULLÜK AYLIĞINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI

Sigortalının malullük aylığından yararlanabilmesi için;

 

 I-  28 inci maddeye göre malul sayılması,

II-  Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması,

III- Malullük aylığından yararlanmak için her türlü prim borcunu ödemiş olması  Gerekir.

 

Sigortalının 5 tam yıl hizmet süresi olmamakla birlikte Bağ-Kur’ a tabi mecburi sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmesi halinde, hizmet süresi aranmaksızın malullük aylığından yararlanabilir.

 

Daha önce T.C. Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarında 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalıların bu hizmetleri ile Bağ-Kur daki  hizmetleri toplamı en az 5 tam yılı doldurduğunda da sigortalının talebi halinde malullük aylığı bağlanır.

 

Ancak, Kuruma  tabi sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızanın bulunduğu gerek önceden, gerekse sonradan tespit edildiğinde bu hastalık veya arıza nedeniyle malullük sigortası yardımlarından faydalanılması mümkün değildir.

 

Malullük aylığı, malullüğün tespit edildiği tarihi takip eden aybaşından başlar.

   MALULLÜK HALİNİN TESPİTİ

Maluliyetin tespiti, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait hastanelerce verilecek raporlara göre Kurum Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Kurum Sağlık Kurulunca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, aynı rapor Kurum tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutulup, karara bağlanır.

 

Sigortalının Kurumun ikinci kararına da itiraz etmesi halinde ise, rapor yeniden tetkik edilip karara bağlanmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu’na gönderilir. Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunun kararı kesindir.

 

Ancak, Kurumumuza  tabi sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızanın bulunduğu gerek önceden, gerekse sonradan tespit edildiğinde bu hastalık veya arıza nedeniyle malullük sigortası yardımlarından faydalanılması mümkün değildir.

 

  

ÖRNEK EMEKLİLİK HESAPLAMALARI

( Bağ-Kur)

 

 

1-  Emekli olmak için gerekli olan Erkek için 25 kadın için 20 yıllık süre tespit edilir.

Açıklama

Erkek

Kadın

 

İşe Başlanılan Tarih ( İlk giriş tarihi)

18.05.1989

18.05.1989

 

İşe başlama öncesi Varsa Askerlik Borçlanması  (Ödenmiş olacak) ( - )

00.08.0001

00.00.0000

20 Aylık askerlik ödemesi

Bağ-kur İşe giriş tarihi öncesinde varsa prim gün toplamı         ( - )

05.01.0001

05.01.0001

395 günlük ssk  var

Net  İşe Başlanılan Tarih

13.08.1986

13.04.1988

İşe Başladığı Tarih

Sigortalılık süresi (Erkek) için              +

00.00.0025

00.00.0020

 

Çalışma Yılına göre Emeklilik Tarihi

13.08.2011

13.05.2008

Çalışma Yılına Göre Emeklilik Tarihi

 

 

2- Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten İşe giriş tarihi çıkarılarak Çalışma süresi bulunur

 

Erkek

Kadın

Açıklama

Kanunun yürürlük tarihi

23.05.2002

23.05.2002

Yasanın Çıktığı tarih

İşe başlama tarihi:           ( - )

13.08.1986

13.04.1988

İşe Başlama tarihi çıkarılır

ÇALIŞMA SÜRESİ

10.09.0015

10.01.0014

Bulunan Çalışma süresi

 

 

3- Emeklilik için gerekli olan Erkek için 25 Yıl Kadın için 20 Yıllık süreden 2.Maddeden elde edilen çalışma süresi çıkarılır ve kalan çalışma süresi bulunur.

 

Erkek

Kadın

Açıklama

Sürenin rakamsal Açılımı

30.11.0024

30.11.0019

25 ve 20 yılın rakamsal açılımı

Çalışma süresi             ( - )

10.09.0015

13.04.0014

Çalışma süresi çıkarılır

KALAN SÜRE

20.02.0009

17.07.0005

Yasa çıktığında Kalan Süre

 

 

4-  4759 sayılı yasaya göre hazırlanan tabloyu okumak için Tespit edilen Kalan Emeklilik süresine denk gelen emeklilik yaşı ve prim tutarları not edilir.

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE
( 23.05.2002 tarihi itibariyle)

Sigortalılık süresi

Emekli olunacak Yaş

Toplam gün sayısı

 

Açıklama

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az

25

49

9000

Erkek için Tablo değerleri

5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az

20

44

7200

 

Kadın için Tablo değerleri

 

 

5- Bulunan Emeklilik yaşından sonra doğum tarihine göre hesaplanacak emeklilik yaşının da tespit edilmesi gerekir. Bulunan bu yaş tablodaki yaşla karşılaştırılır, Geç emekliliği sağlayan yaş dikkate alınır.

Açıklama

Erkek

Kadın

 

Doğum tarihi

01.01.1961

01.01.1961

 

Tabloya göre emekli olması gereken yaş

00.00.0049

00.00.0044

 

Yaşına göre Emekli olunacak Yıl

01.01.2010

01.01.2005

Yaşına Göre Emeklilik Tarihi

 

 

6- Son olarak ödenen prim toplamlarının tabloda belirtilen kadar olup olmadığı tespit edilir. 1- Emekli olunacak yaş, 2- sigortaya giriş gününe göre tablodaki durumu  3-Doğum tarihine göre hesaplanacak emeklilik yaşının da tespit edilmesi sonucunda  bulunan bu tablolar karşılaştırılır, Geç emekliliği sağlayan tablodaki tarih Emeklilik için  dikkate alınır.

Açıklama

Erkek

( Gün )

Kadın

( Gün )

 

Bağ-Kur primi gün toplamı

7.022

7.022

20.11.2008 Tarihine göre

Ssk primi gün toplamı

395

395

 

Askerlik ödemesi

  600

   00

20 Aylık askerlik borçlanması

 

0

 

 

Toplam Gün Sayısı              +

8.017

7.417

Sigortalı Gün Toplamı

 

 

Örnek: 1  01.01.1961 doğumluyum. Askerliğimi 1981-82 yılları arasında 20 ay olarak yaptım. 18.05.1989 tarihinden beri de Bağ-kur lu  olarak çalışmaktayım. Bağ-Kur lu olmadan önce 25.12.1985 tarihinde ssk lı olarak işe girdim ve 30.01.1987 tarihinde işten ayrıldım ssk da 395 günüm var. Bağ-kur daki hizmet sürem 7,022 gündür. Bu bilgiler ışığında ne  Ne zaman emekli olabilirim.


Cevap: 1  Yukarıda hesaplanan tablolara göre Erkek için  25 yıllık çalışma süresi 49 Yaş ve 9.000 gün, Kadın için 20 Yıllık çalışma süresi  44 Yaş ve 7200 gün çalışma süresine ihtiyaç var.

a-      S.S.K lı çalışma süreleri bağ-kur dan önce olduğu için ssk gün sayısı kadar bağ-kur işe giriş tarihi erkene alınır.

b-      Erkek sigortalı ayrıca Askerliğini işe giriş tarihinden önce yaptığı için işe giriş tarihide askerlik süresi kadar ileri gitmiştir. Sonuçta;

ü      Erkek için   25 yıllık çalışma süresi bakımında 13. 08. 2011  tarihinde, Kadın içinse 20 Yıllık çalışma süresi bakımında  13.05.2008 tarihinde süre dolmakta

ü      Tabloda Erkek ve Kadın durumuna uyan Erkek için 49 yaş Karşılığında 01. 01. 2010 Tarihinde emeklilik , Kadın için ise 44 Yaş karşılığında 01 .01. 2005 tarihinde emeklilik  şartları gerçekleşmekte.

ü      Prim ödeme gün sayısı olarak  Erkek için 9.000 gün, Kadın için 7200 güne ihtiyaç var. Erkek 8.017 Gün Kadın ise 7.417 gün prim  hakkına sahipler.

ü      Prim ödeme gün sayıları bakımında Erkek yasada belirlenen 9.000 günü tamamlamak için 983 gün ( 2 Yıl 8 Ay 23 Gün ) e ihtiyaç hissetmekte, Kadın açısında yasada istenen günden fazla gün mevcut olduğunda bir eksiklik söz konusu değildir.

c-      Sonuç olarak Erkek 49 yaşını dolduracağı 01.01.2010 yılı yerine Eksik olan 2 yıl 8 ay ve 23 günlük prim gün sayısını tamamlayacağı 13.08.2011 yılında emekli olabilir,

d-      Kadın ise emeklilik için gerekli olan 20 Yıl 44 yaş ve 7200 günlük şartların tamamı gerçekleştiğinden 13.05.2008 tarihinden itibaren müracaat etmesi halinde emekliliği hak kazanmıştır.

Toplam 6447 defa okundu.
Toplam 1 adet yorum yazıldı.

Yorum Yaz Yorum Oku

1   gülsüm karaaslan [23.12.2012 / 18:22:48]-7364

merhaba iyi günler ben emekli oldum ve emekli maaşımı 1 yıl aldım..tam 1 yılını doldurduğunda bana bir zarf geldi ve artık emekli parası alamayacağım bildirildi..2,5 yıl dava ile uğraştım ve dava sonuçlandı mahkeme kazandı ve hala emekli değil gözüküyorum bana yardımcı olurmusunuz ne yapmam gerekiyor.

HINIS TV

SPONSOR
Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portaldır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Sitede yer alan her türlü materyal ve eserin kaynak belirtilmeden kullanlması yasaktır.
[+] 35 2009 Hınıs'ın Sesi - Yasal Haklar Yönetim Ana Sayfa FotoğraflarVideolarKöylerimizForumZiyaretçi DefteriDuyurularEkibimizİletişim
Smyrna HostingÇiğli Haber - CigliHaber.OrgAlanya Merkez Otel